Aktualności >>> Czy powstaną u nas elektrownie wiatrowe? >>>

 .: Elektrownie wiatrowe w naszej gminie (?)

Reklamujemy


ELEKTROWNIE WIATROWE W NASZEJ GMINIE

Sprawa ewentualnego zbudowania około 20 elektrowni wiatrowych na terenie naszej gminy podzieliła internautów i mieszkańców. Jedni są ich zwolennikami, inni zdecydowanymi przeciwnikami. Dyskusje na ten temat toczyły się zarówno na naszej stronie, jak i podczas ostatniej sesji Rady Miasta w Bisztynku. W tej właśnie sprawie kilka dni temu zadaliśmy kilka pytań skierowanych do Urzędu Miejskiego w Bisztynku. Oto odpowiedź, którą dziś odebraliśmy.

W odpowiedzi na zadane pytania w sprawie planowanych inwestycji związanych z "elektrowniami wiatrowymi", informuję:

1. W ostatnim czasie możemy zauważyć duże zainteresowanie potencjalnych inwestorów dziedziny energetyki wiatrowej naszą gminą.

Przypuszczalnie zainteresowanie wiąże się z Deklaracją Brukselską z marca 2007r., gdzie kraje członkowskie zadeklarowały, że do 2020r. aż 20% energii elektrycznej w bilansie energetycznym powinno pochodzić ze źródeł odnawialnych oraz możliwości uzyskania dofinansowania ze środków unijnych tego rodzaju inwestycji.

Rozpoczęcie realizacji tego rodzaju inwestycji wymaga bardzo skomplikowanej procedury administracyjnej. Dla obszarów objętych zainwestowaniem należy ustanowić miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Miejscowy plan sporządza się w zgodności z ustaleniami zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Między innymi w tym celu Rada Miejska Bisztynka w dniu 2 kwietnia 2008r. podjęła uchwałę o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Zmiany dotyczą m.in. wskazania obszarów preferowanych pod zabudowę siłowni wiatrowych.

Projekt zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Bisztynek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko" jest wyłożony do publicznego wglądu oraz umieszczony na stronie BIP Urzędu Miejskiego >>>.

Uwagi do projektu zmian można składać do dnia 21.12.2009r. Proponowane zmiany w tej kwestii pozwolą prawnie wyłączyć cześć gminy z możliwości lokalizacji siłowni wiatrowych oraz wskazać uwarunkowania dotyczące lokalizacji siłowni na pozostałych obszarach.

2. Na dzień dzisiejszy nikt z ewentualnie potencjalnych inwestorów nie złożył wniosku o ustanowienie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę siłowni wiatrowych, dlatego też nie możemy ustosunkować się do zadanych pytań. Korzyści z lokalizacji siłowni wiatrowych na terenie gminy byłyby wymierne. Od każdego wybudowanego urządzenia do budżetu gminy wpłynąłby podatek od nieruchomości wysokości 2% wartości obiektu.

3. Władze gminy nie mają możliwości bezpośredniego ingerowania w zamierzenia prywatnych inwestorów, których działalność nie będzie wykonywana na terenach gminnych lecz na działkach osób fizycznych. Gmina nie jest bezpośrednio zaangażowana w ewentualne zamierzenia poszczególnych inwestorów. Podsumowując, należy stwierdzić, iż to inwestorzy odpowiadają za spełnienie wszystkich wymogów formalno - prawnych, aby inwestycja mogła być zrealizowana.


Z otrzymanych odpowiedzi wynika dość jasno jakie zadaliśmy pytania. Przede wszystkim czy taka inwestycja jest w ogóle planowana przez jakiegokolwiek inwestora, jakie korzyści odniesie nasza gmina w związku z taką inwestycją, jakie wymogi formalno-prawne musi spełniać taka inwestycja itd.Wyniki sondy >>>

Poza wysłaniem pytań rozmawialiśmy także z burmistrzem Janem Wójcikiem. W trakcie rozmowy dowiedzieliśmy się, że na terenie naszej gminy nie jest planowana budowa "farmy wiatrowej", czyli zorganizowanego kompleksu kilkunastu "wiatraków" na jednym obszarze. Istanieje możliwość, że na terenie naszej gminy i gminy Kolno powstanie około 20 elektrowni wiatrowych, ale usytuowanych w różnych miejscach i oddalonych od siebie.

Jedynym obszarem (jak dotąd) na którym na pewno nie staną maszty elektrowni wiatrowych będą okolice tzw. polderu Sątopy. Burmistrz podkreślił w czasie rozmowy, że cała sprawa jest jeszcze "w powijakach". Nie ma żadnej pewności, że inwestor zdecyduje się na budowę, gdyż zależy to m.in. od pomiarów siły wiatru w długim okresie. Burmistrz podkreślił też, że nie może ingerować w działania prywatnych właścicieli gruntów, którzy podpiszą, bądź też nie, umowy z inwestorem.

Zdecydowaną przeciwniczką stawiania elektrowni wiatrowych na terenie naszej gminy jest jedna z mieszkanek Lądka z którą rozmawialiśmy telefonicznie. Argumentami "przeciw" według rozmówczyni są: zniszczenie walorów krajobrazowych naszej gminy, negatywny wpływ na ptaki (w tym chronione) i trasy ich przelotów, emisja szkodliwego promieniowania elektromagnetycznego i szkodliwych infradźwięków i hałasu przez elektrownie wiatrowe.

Są to argumenty dość powszechnie znane i opisywane na wielu witrynach internetowych poświęconych tematowi elektrowni wiatrowych. O kontrowersjach możecie poczytać m.in. w artykule Polskiej Agencji Prasowej >>> Warte podkreślenia jest, że przy spełnieniu określonych warunków rozwój tego rodzaju energetyki popierają członkowie Greenpeace Polska.

A co Wy sądzicie o pomyśle budowy elektrowni wiatrowych w naszej gminie ???

Andrzej Grabowski - 13.11.2009 r.

Copyright: www.bisztynek.strona.pl 2009