Aktualności >>> Miejsce Bisztynka w rankingu zrównoważonego rozwoju >>>

 .: Bisztynek i okoliczne gminy w rankingu zrównoważonego rozwoju 2011

Gmina Bisztynek uzyskała 469 punktów

Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, w roku 2011, po raz ósmy, opracował ranking Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Zrównoważony rozwój to taki, w którym poszczególne rodzaje zasobów gminnych (w tym zasobów naturalnych) są wykorzystywane racjonalnie, przez co rozwój gminy jest trwały i odbywa się bez szkody dla przyszłych pokoleń. Głównym celem tego zestawienia jest próba prezentacji najlepiej rozwiniętych miast i gmin w Polsce oraz analiza głównych czynników rozwoju. Racjonalne wykorzystywanie zasobów gminnych, wieloletni plan na jej rozwój, a przede wszystkim kontrola realizacji tego planu, przy jednoczesnej deklaracji do poszanowania środowiska naturalnego jest obecnie jednym z podstawowych i najważniejszych zadań każdej jednostki samorządowej.

Badanie oparte na danych Głównego Urzędu Statystycznego daje gwarancję niezależności i rzetelności rankingu, który przekrojowo pokazuje jak rozwijają się wszystkie gminy i województwa w Polsce. Warto dodać, że metoda jaka została zastosowana w badaniu jest na tyle uniwersalna, że umożliwia przygotowanie rankingu wszystkich jednostek samorządu, z podziałem na 4 grupy: gminy wiejskie, miejskie, miejsko-wiejskie oraz miasta na prawach powiatu.

Ranking opiera się na analizie 16 wskaźników GUS obejmujących trzy zasadnicze obszary funkcjonowania wszystkich jednostek samorządowych: gospodarczy, społeczny oraz ochronę środowiska.

Zmienne przyjęte przy tworzeniu rankingu:
1) wydatki inwestycyjne majątkowe per capita;
2) wydatki na transport i łączność per capita;
3) udział wydatków majątkowych inwestycyjnych w budżecie gminy;
4) udział wydatków na transport i łączność w budżecie gminy;
5) udział dochodów własnych w budżecie gminy;
6) liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców;
7) liczba pracujących na 1000 mieszkańców;
8) liczba bezrobotnych na 1000 mieszkańców;
9) napływ ludności w przeliczeniu na 1000 mieszkańców;
10) odpływ ludności w przeliczeniu na 1000 mieszkańców;
11) liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców;
12) liczba komputerów w szkołach z dostępem do Internetu na 1000 mieszkańców;
13) odsetek radnych z wyższym wykształceniem;
14) procent ludności objętej usługami wodociągowymi;
15) procent ludności objętej usługami kanalizacyjnymi;
16) procent ludności objętej usługami oczyszczalni ścieków.

My prezentujemy poniżej wykres obrazujący miejsce gminy Bisztynek wśród gmin powiatu bartoszyckiego i gmin okolicznych. W kategorii gmin miejsko-wiejskich, nasza gmina zajęła 455 miejsce (na 591) wyprzedzając m.in. gm. Korsze i gm. Sępopol - która zajęła ostatnie miejsce w rankingu gmin miejsko wiejskich i jeden z najgorszych wyników punktowych spośród wszystkich gmin w kraju.

Gmina Bisztynek, w tym identycznym rankingu gmin miejsko-wiejskich, w 2010 roku, zajęła 461. miejsce (470 pkt.)

Pełne wyniki rankingu 2011 znajdziesz tu >>> (*pdf) >>>

Andrzej Grabowski - 09.01.2012 r.

Copyright: www.bisztynek24.pl 2012