Aktualności >>> Radni zlikwidowali ZBGKiM i powołali spółkę >>>

 .: Niektóre uchwały VIII sesji Radu Miejskiej w Bisztynku

RADNI ZLKWIDOWALI ZBGKiM. POWSTANIE SPÓŁKA.

VIII sesja Rady Miejskiej w Bisztynku odbyła się 28 października w sali Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej. Radni przyjęli ważne dla życia mieszkańców uchwały. Naszym zdaniem najważniejszymi były: uchwała o likwidacji ZBGKiM, uchwała o powołaniu spółki przejmującej zadania zlikwidowanego zakładu, uchwała o przystąpieniu do zmian z studium (...) zagospodarowania przestrzennego gminy Bisztynek. Działo sie oczywiście więcej.

VIII sesja Rady Miejskiej w Bisztynku miała bogaty porządek obrad. Nie jesteśmy w stanie opisać każdego wniosku i każdej uchwały podjętej na sesji, ale kilka z nich opisujemy poniżej.

O oświacie
Jednym z pierwszych punktów sesji było przedstawienie informacji o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011. Informację przedstawiała wiceburmistrz Krystyna Zawistowska. Usłyszeliśmy, że mamy w gminie dobrą bazę oświatową, dobre wyposażenie szkół, dobrze wykształconych nauczycieli (tylko 9% nauczycieli z licencjatem, pozostali ukończyli studia II stopnia.), jedynie wyniki osiągnięte w czasie sprawdzianów klas szóstych i trzecich gimnazjum "nie były zbyt zadowalające". Krystyna Zawistowska poinformowała, że w związku ze słabymi wynikami we wszystkich szkołach, rady pedagogiczne przyjęły nowe kierunki działań i takie zadania, aby wyniki "nie pogorszyły się" w kolejnych latach.

Głos, w dyskusji o oświacie, zabrał Edward Adamus proponując... "większy rozwój multimediów", a zwłaszcza takich, które umożliwią rodzicom dostęp do bieżących wyników nauczania ich dzieci. Radna Władyslawa Bryl polemizowała z nim twierdząc, że rodzice i tak mają możliwość bezpośrednich kontaktów z nauczycielami, bo "żyjemy w małym środowisku i nauczycieli spotykamy na codzień". Zwróciła też uwagę, że słabe wyniki sprawdzianow mogą mieć przyczynę w braku orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych o dysfunkcjach poszczególnyh uczniów. Jej uwagę potwierdzili dyrektorzy: Teresa Wołkowicz-Maciorowska i Mirosław Domżalski.

Wyjaśnijmy o co chodzi. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne wydają opinię np. o dysleksji, dysgrafii itp. wobec niektórych uczniów. W przypadku bisztyneckich szkół liczba takich uczniów sięga 20-30% pośród piszących sprawdziany. Powoduje to jednak tylko wydłużenia czasu pisania sprawdzianu przez ucznia. W wielu przypadkach poradnie te nie wydają orzeczeń o dysfunkcjach np. wobec braku zgody rodziców.

Szkoły, po ujawnieniu wyników sprawdzianu były zobowiązane do przedstawienia analizy powodów dla których wyniki były tak słabe. Tylko w przypadku gimnazjum analiza pozwoliła dyrektorowi na jasny i odważny wniosek. Według Mirosława Domżalskiego, zawinili nauczyciele i dyrektor. W przypadkau podstawówek winą obarczono popegeerowskie środowisko, brak orzeczyeń o dysfunkcjach uczniów mimo, iż według "analityków" takie być powinny, fakt dojeżdżania do szkół, krótki czas na pisanie testu.

Radny Ryszard Zduniuk domagał się wskazania jakie wnioski wyciągnął burmistrz po ujawnieniu wyników sprawdzianów i po wykonaniu analizy przez dyrektorów szkół. Odpowiedzi udzieliła Krystyna Zawistowska. - Zobowiązano nauczycieli do większego zaangażowania we współpracę z rodzicami. Nauczyciel ma obowiązek wychodzić do środowiska ucznia i jego rodziny - mówiła. Radny Zduniuk wyjaśnił, że chodzi mu o 3-4 konkretne przedsięwzięcia, a nie ogólniki. Konkretnych działań nie wskazano. K. Zawistowska powiedziała, że zwiększenie aktywności nauczycieli powinno przynieść efekty, które zostaną zweryfikowane poprzez sprawdziany w roku szkolnym 2011/2012.

O finansach
Skarbnik gminy Elżbieta Banaszkiewicz przedstawiła informację o wykonaniu budżetu za I półrocze 2011 roku. Była to informacja - z natury rzeczy - składająca się z liczb, a zainteresowanych nimi odsyłamy do dokumentów w biurze Rady Miejskiej. Udało nam się zapisać tyle, że wykonanie budżetu gminy Bisztynek za I półrocze 2011 roku oceniła pozytywnie (9 września br.) Regionalna Izba Obrachunkowa.

Z informaji tej dowiedzieliśmy się też m.in,, że w Bisztynku powstanie Punkt Informacji Turystycznej przy ul. Findera (dawny przystanek PKS, a potem księgarnia, sklep z ciuchami itp). Do końca 2011 roku zostanie wykonana dokumentacja techniczna tej inwestycji, a jej realizacja ma nastąpić w roku przyszłym. Ten punkt obrad zawierał też informację o planach finansowych instytucji kultury. Gmina Bisztynek dotuje OKiAL kwotą 368 tys. złotych i w pierwszym półroczu wydatkowano połowę tej kwoty. OKiAL nie ma wymagalnych zobowiązań finansowych.

Interpelacje, wnioski radnych
Radny Edward Adamus wnioskował o rozpoczęcie procedury nadania Honorowego Obywatelstwa Bisztynka właścicielowi "Marysieńki" m.in za uratowanie zabytkowego budynku, wkład w rozwój bazy sportowej, dobrą współpracę z mieszkańcami, utworzenie miejsc pracy, uruchomienie zakładu produkcyjnego itp. Wnioskował też o zaproszenie na przyszłą sesję administratora budynków przy ul. Słonecznej, w celu złożenia przez niego wyjaśnień dotyczących wysokich kosztów ogrzewania mieszkań na tym osiedlu. Apelowal o zwiększenie roli turystycznej rezerwatu na polderze w Sątopach oraz... aby imprezę po uroczystym otwarciu sceny letniej w Sątopach (14 listopada) zrobić w miejscowym lokalu, a nie - jak zaplanowano - w Lutrach.

Radna Wladysława Bryl złożyla wniosek o uporządkowanie terenu przy ul. Morcinka, gdzie po czyszczeniu rowów pozostały wyrwane rzewy, błoto i ogólny nieporządek.

Radny Depta wnosił o naprawienie trzech lamp oświetleniowych w Łędławkach oraz o remont podłogi w świetlicy w Paluzach.

Radny Zduniuk domagał się wykonania remontu nawierzchni jezdni przy ul. Kościelnej (zakręt prowadzący do drogi krajowej nr 57), po raz kolejny wnioskował o spowodowanie wykonania remontu nawierzchni przy ul. Owczej zniszczonej po wcześniejszym wykonaniu tam prac ziemnych oraz o podjecie pilnych prac modernizujących wodociąg miejski - takich - aby ciśnienie wody w okolicach ul. Kościuszki i Kościelnej było wyższe.

Radna Jakubiak apelowała o to, aby ze świeżo wyremontowanej i wyposażonej świetlicy w Prositach mogły wreszcie korzystać dzieci. Obecnie sołtys wsi nie wydaje dzieciom klucza do świetlicy, ponieważ nie ma tam osoby odpowiedzialnej za pilnowanie porządku. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy sołtysowi zaproponowano kwotę 100 złotch miesięcznie, za wydawanie kluczy oraz dozorowanie obiektu i sprzętu. Na taką stawkę sołtys się nie zgodził. Efekt jest taki, że w centrum wsi jest pięknie odnowiony i wyposażony obiekt z którego nie można korzystać !!!

Zmiany w studium (...) zagospodarowania przestrzennego
Przed przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przesrzennego gminy i miasta Bisztynek potrzebę takich zmian w tym dokumencie uzasadniał Roman Rysztowski. Krótko: potrzeba ta wynika z wniosków inwestorów, które wpłynęły do urzędu, a dotyczących planowanych budów siłowni wiatrowych, ale też innych inwestycji, kóre planują osoby prywatne, a zrealizowanie których jest niemożliwe przy obecnych zapisach studium.

Przypomnijmy, że obecne zapisy mówią o tym, że "na terenie gminy i miasta Bisztynek nie przewidje się budowy siłowni wiatrowych".

Radny Zduniuk, w dyskusji przed podjęciem uchwały, domagał się poinformowania zebranych jakie wnioski inwestycyjne do tej pory wpłynęły do urzędu oraz odpowiedzi na pytanie dlaczego treść projektu uchwały została zmieniona w stosunku do zapisów przedkładanych na komisjach. Roman Rysztowski poinformował o złożeniu wniosków przez firmę budującą siłownie wiatrowe oraz kilka osób prywatnych podkreślając jednak, że wnioski złożone przed podjęciem uchwały pozostaną nierozpatrzone i potencjalni inwestorzy będą je zmuszeni składać ponownie, po ewentualnym podjęciu uchwały.

Odpowiedając na pytanie o zmianę projektu Rysztowski wyjaśnił, że projekt pierwotny ograniczał się do ewentualnych zmian mających na celu tylko umożliwienie wszczęcie procedur związanych z budowami elektrowni wiatrowych. Tymczasem urząd otrzymał wnioski dotyczące też zupełnie innych inwestycji. Obecny projekt nie określa zakresu zmian w studium, a umożliwi dokonanie zmian w ogóle. Pytany o koszt tych zmian wyjaśnił, że nie można go określić, bo zależy od zakresu, w jakim studium będzie zmieniane, a to zależy od wniosków inwestorskich. Wyjaśnił, że ostatnie zmiany w studium kosztowały 30 tys. złotych.

Ostatecznie uchwałę przyjęto 9 głosami za, przy 4 głosach wstrzymujących się.

Koniec ZBGKiM. Teraz spółka.
Potrzebę zlikwidowania zakładu budżetowego o nazwie: Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bisztynku uzasadniała zebranym sekretarz gminy Bisztynek Iwona Banach. Ściślej, potrzebę likwidacji ZBGKiM i powołania spółki przejmującej dotychczasowe zadania zakładu. Są dwa główne powody podjęcia takich kroków: brak osobowości prawnej zakładów budżetowych (Np. zobowiązania takiego zakładu obciążają bezpośrednio gminę.) oraz art. 14 znowelizowanej ustawy o finansach publicznych, który zakazuje zakładom budżetowym wykonywania wielu usług, a dokładniej wymienia te usługi, które zakładom budżetowym wolno realizować. Przeczytaj treść art. 14 ustawy >>> Uzasadniając potrzebę przekształcenia ZBGKiM w spółkę, Iwona Banach zapewniła, że spółka przejmie wszystkie obowiązki i zadania likwidowanego zakładu, ale też - co nam wydaje sie równie ważne - wszystkich pracowników zakładu. Te zapewnienia znalazły sie w projekcie uchwały likwidującej zakład, a po głosowaniu radnych nad nią (12 za, 1 wstrzymuący się - Jerzy Subocz) w uchwale Rady Miejskiej. Następstwem uchwały o likwidacji zakładu była kolejna, o powołaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ze 100% udziałem gminy Bisztynek, na majątku przekazanym spółce przez gminę.

Ławnicy z Bisztynka
Rada Miejska w głosowaniu tajnym dokonała wyboru ławników Sądu Rejonowego w Biskupcu. Zostały nimi: Anna Papszun (9 głosów za) i Krystyna Maria Zawadzka (13 głosów za). Rada mogła dokonać wyboru aż czterech ławników, jednak w ustawowym terminie zgłosiły się jedynie dwie wyżej wymienione kandydatki, które spełniły wymagania formalne do zostania ławnikiem.

Ponowna skarga na burmistrza
Rada rozpatrzyła ponowną skargę na działania burmistrza. Skarga dotyczyła braku działań burmistrza związanych z usunięciem wad urządzeń melioracyjnych powstałych przy budowie drogi prowadzącej do oczyszczalni ścieków w Bisztynku. Zdaniem skarżącego drogę zbudowano tak, że jednocześnie nie zapewniono odpływu wód opadowych z prywatnego pola uprawnego i fragment tego pola jest ustawicznie podtopiony. Rada Miejska uznała tę skargę za bezzasadną w związku z tym, że ponowna skarga nie ujawniała nowych okoliczności i podnosiła te same okoliczności co poprzednia w tej samej sprawie, a która również została przez Radę odrzucona jako bezzasadna. O dokładne rozpatrzenie problemu skarżacego mieszkańca apelował radny Ryszard Zduniuk, bo jest faktem, iż fragment jego pola uprawnego jest ustawicznie zalany. Przy okazji rozpatrywania skargi odbyło się podczas sesji żenujące widowisko, w którym główną rolę "grała" siostra skarżącego, a którego opisywać nie zamierzamy. Osoby, które opuszczały w jego trakcie salę sesyjną stwierdzały jedynie, że nie zamierzają ponownie obserwować "tego samego" i należy podjąć "jakieś kroki", aby w przyszłości takich "widowisk" uniknąć, łącznie z wezwaniem patrolu policji w celu przywrócenia porządku.

Na koniec informujemy, że obszerne fragmenty sesji zostaly nagrane przez Kamila Zawadzkiego ze stowarzyszenia Bisztynek-Kulturowo i zapewne wkrótce będą dostępne na stronach internetowych stowarzyszenia.

Ważna informacja dla internautów
Podobne relacje ukazywać się będą tylko z niektórych sesji Rady Miejskiej. Nie możecie liczyć na "prasową obsługę" wszystkich posiedzeń w związku z długotrwałością tych posiedzeń i brakiem czasu piszącego te słowa. Radzimy więc uczestniczyć w sesjach oraz posiedzeniach komisji, zwłaszcza wówczas, gdy omawiane są sprawy interesujące dla konkretnej osoby. Na tę sesję udaliśmy się w związku z istotnymi - naszym zdaniem - uchwałami o likwidacji ZBGKiM (interesowaly nas sprawy pracowników) i zmian w studium zagospodarowania. Okazało się też, że równie interesujące byly spostrzeżenie w kwestii edukcji młodych obywateli, ale to już zupełnie inna sprawa :-)


Część I - Rozpoczęcie sesji, informacja o stanie oświaty za rok szkolny 2010/2011

Część II - Informacja o stanie oświaty za rok szkolny 2010/2011 c.d.
Wnioski i uwagi radnych. Wypowiedzi dyrektorów.

Część III - Informacja o stanie oświaty za rok szkolny 2010/2011 c.d.
Odpowiedź zastępczyni burmistrza. Wyjaśnienia dyrektora gimnazjum.

Część IV - Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2011 r.

Część V - Uchwała w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Sprawa przystąpienia do zmian w studium (...) zagospodarowania przestrzennego.

Część VI - Sprawa przystąpienia do zmian w studium (...) zagospodarowania przestrzennego.

Część VII - Sprawa przystąpienia do zmian w studium (...) zagospodarowania przestrzennego.
Podjęcie uchwały. Likwidacja ZBGKiM

Część VIII - Likwidacja ZBGKiM

Andrzej Grabowski - 29.10.2011 r.

Copyright: www.bisztynek24.pl 2011