Aktualności >>> Gminny turniej tenisa stołowego >>>

 .: Zagrali w ping-ponga

Do końca marca trzeba złożyć deklarację
o zamiarze segregowania odpadów komunalnych!!!

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do złożenia pierwszej deklaracji dotyczącej zamiaru segregowania lub nie odpadów komunalnych wytwarzanych w jego gospodarstwie domowym do dnia 31.03.2013 r. lub zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub w ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji.

Przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością, a w przypadku gdy nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492), lub właściciele lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.

W związku z tym, jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, to obowiązek złożenia deklaracji obciąża osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, którym należy przekazać informację o ilości osób zamieszkałych w lokalu. Natomiast jeżeli zarząd nie został wybrany obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na wszystkich właścicielach lokali.

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze.

Druk deklaracji dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Bisztynku oraz na stronie internetowej Urzędu: http://bip.warmia.mazury.pl/bisztynek_gmina_miejsko_-_wiejska/139/254/DRUKI >>>

DRUK DEKLARACJI MOŻESZ TEŻ POBRAĆ BEZPOŚREDNIO, KLIKAJĄC TU (plik *doc) >>>

Zgodnie z §3 Uchwały Nr XVIII/121/12 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości został określony następujący wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) oświadczenie o pobycie poza granicami kraju,
2) oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie innej gminy,
3) umowa najmu lokalu w innym miejscu niż miejsce zamieszkania,
4) zaświadczenie o przebywaniu w zakładzie karnym,
5) zaświadczenie o przebywaniu w zakładzie opieki/szpitalu,
6) zaświadczenie lub oświadczenie o przebywaniu w internacie/akademiku lub oświadczenie o zamieszkaniu w innym miejscu w przypadku studiowania/uczenia się poza miejscem zamieszkania.

Ponieważ na danej nieruchomości liczba osób zameldowanych może różnić się od ilości osób faktycznie zamieszkałych, to w deklaracji należy podawać ilość osób faktycznie zamieszkałych, a w/w dokumenty stanowią podstawę do potwierdzenia takich sytuacji.

Urząd Miejski w Bisztynku - 19.03.2013 r.

Copyright: www.bisztynek24.pl 2013