Aktualności >>> Przyjdż na rozprawę dotyczącą siłowni wiatrowych >>>

 .: Nadal chcą budować wiatraki w naszej gminie

Sprawa wiatraków wraca jak bumerang

Sprawa budowy siłowni wiatrowych w gminie Bisztyek wraca jak bumerang. Mimo iż strategiczne dokumenty naszej gminy nie przewidują takich budów inwestorzy nadal składają wnioski w urzędzie i muszą być one rozpatrywane. Jedną z form wysłuchania argumentów stron sporu jest rozprawa administracyjna na ktorą zapraszamy.

Osoby zainteresowane problemem budowy siłowni wiatrowych w gminie Bisztynek, mieszkańcy okolic Kokoszewa, Wozławek i Biegonit powinny przybyć na rozprawę administracyjną. Od waszej obecności i waszych wniosków, zarzutów lub wyrazów poparcia zależy to, czy siłownie wiatrowe staną w naszej gminie, czy też nie.

Już 14 kwietnia 2016 o godz. 15 w sali Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku rozpocznie się rozprawa administracyjna związana z wnioskiem M. Romanowskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na budowę elektrowni wiatrowej o mocy 850 kW w Kokoszewie.

- Rozprawa jest formą postępowania wyjaśniającego w oparciu o art. 89-96 kodeksu postępowania administracyjnego. Dzięki temu postępowaniu organ administracji (w tym przypadku burmistrz) ma możliwość zapoznania się ze stanem faktycznym dzięki jednoczesnej obecności stron, świadków i biegłych - wyjasnia zastępca burmistrza Włodzimierz Mońka.

- Na rozprawie strony mogą składać wyjaśnienia, zgłaszać żądania, propozycje i zarzuty oraz przedstawiać dowody na ich poparcie.

Zarówno Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska jak i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny uzgodniły warunki realizacji tej inwestycji - informuje Włodzimierz Mońka.

Przypominamy, że społeczeństwo gminy Bisztynek oraz organizacje społeczne już dwukrotnie wypowiedziały się w trakcie postępowań prowadzących do uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Bisztynek przeciwko lokalizacji turbin wiatrowych na terenie gminy.

Ostatnie postępowanie zakończyło się przyjęciem przez Radę Miejską ponad 170 uwag mieszkańców. (Rada na XXXIV sesji 30.10.2014 r. przyjęła zapis do studium obowiązujący nadal, że w gm. Bisztynek nie przewiduje się lokalizacji elektrowni wiatrowych.)

- Oprócz tej elektrowni w Kokoszewie, w trakcie uzgodnień środowiskowych w RDOŚ są jeszcze dwie lokalizacje turbin tej samej mocy: koło Wozławek i koło Biegonit - informuje zastępca burmistrza.

Czy to koniec? Można przewidywać, że nie. Jeśli prace nad "ustawą wiatrakową" będa się przedłużały inwestorzy będa korzystaliu z niedoskonałych przepisów obowiązujących obecnie.

Przypomnieć warto, że na początku planowano w gminie postawić 24 turbiny o znacznie większej mocy. W wyniku protestów i wniosków mieszkańców i organizacji społecznych z takiego zamiaru się wycofano, co nie oznacza, że inwestorzy nie zechcą powrócić do swych zamiarów zwłaszcza w sytuacji, gdy na terenie gminy staną, choćby pojedyncze siłownie.

Przed przybyciem na roprawę warto przeczytać: stanowisko Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w sprawie lokalizacji siłowni wiatrowych >>>

oraz wystąpienie generalne Rzecznika Praw Obywatelskich do ministra środowiska i ministrów zdrowia i budownictwa >>>

W Sejmie RP procedowany jest poselski projekt ustawy kompleksowo rozwiązujący problem lokalizacji i budów siłowni wiatrowych. W momencie pisania tego tekstu projekt jest po I czytaniu w komisjach oraz był omawiany w podkomisji i komisji infrastruktury. Z projektem ustawy można zapoznać się po wejściu na stronę Sejm.gov.pl >>>Zapisy projektu ustawy przewidują, że:
"Odległość, w której mogą być lokalizowane i budowane
1) elektrownia wiatrowa - od budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, oraz
2) budynek mieszkalny albo budynek o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa - od elektrowni wiatrowej - jest równa lub większa od dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli, wliczając elementy techniczne, w szczególności wirnik wraz z łopatami (całkowita wysokość elektrowni wiatrowej). (...)

Według informacji jakie udało nam się zdobyć siłownia wiatrowa, której dotyczyć ma rozprawa, nie spełni norm zapisanych w projekcie i posadowniona będzie bliżej zabudowań. (Siłownia ma mieć całkowitą wysokość 90 metrów a zatem powinna stanąć w odległości 900 metrów od zabudowań z funkcją mieszkalną.)

Warto jednak zaznaczyć, że ustawa ta nie jest aktem obowiązującym i organy administracji nie mogą się na nią powoływać przy wydawaniu swych decyzji (odmowynych, czy też zezwalających). Decyzje administracyjne muszą być oparte na obowiązujących aktach prawnych a te nie zawiarają obecnie wyraźnych i precyzyjnych norm związanych z odległością. Stąd tak ważny jest udział wszystkich osób i organizacji społecznych zainteresowanych w rozprawie na którą zapraszamy.

Andrzej Grabowski - 08.04.2016 r.

Copyright: www.bisztynek24.pl 2016