Aktualności >>> XIII sesja Rady Miejskiej w Bisztynku >>>

 .: Fundusz sołeckie ędzie - uchwalili radni

XIII sesja Rady Miejskiej w Bisztynku

XIII sesja Rady Miejskiej miała bogaty porządek, ale były to głównie sprawozdania i oceny pracy, które radni przyjmowali do akceptującej wiadomości. Przyjęli też kilka ważnych uchwał, z których - tym razem - wzbudzającą wiele emocji była ta, dotycząca "być, albo nie być" funduszu sołeckiego na 2013 rok.  

Pierwszym ze sprawozdań przyjętych podczas sesji było sprawozdanie - ocena pracy złożone przez Komendanta Powiatowego Policji w Bartoszcach, inspektora Krzysztofa Gąsiorowskiego. Wkrótce będziemy dysponować pełnym sprawozdaniem, które opublikujemy.

Sprawozdanie za rok 2011 wskazywało na bardzo podobny stan zagrożenia przestępczością w latach 2011 i 2010 w powiecie bartoszyckim. Wykrywalność przestępstw w powiecie utrzymuje się w granicach 75%.

- Nie notujemy typowych dla lat wcześniejszych dużych wahnięć w ilości wszczynanych postepowań przygotowawczych - mówił komendant. - Już od kilku tak wskaźniki te są na prawie identycznym poziomie. W powiecie bartoszyckim wszczęto ogółem około 1100 śledztw i dochodzeń i było o minimalnie więcej niż w roku 2010. Minimalnie wyższa była także wykrywalność przestępstw - mówił insp. Krzysztof Gąsiorowski.

Sprawozdanie dotyczące bezpieczeństwa na terenie gminy i miasta Bisztynek przedstawił aspirant Arkadiusz Czeczko - Kierownik Posterunku Policji w Bisztynku.

Teren naszej gminy obsługiwany był w roku 2011 przez siedmiu policjantów posterunku, tj. kierownika, dwóch policjantów zespołu dochodzeniowo-śledczego, dwóch dzielnicowych i dwóch policjantów zespołu prewencji. Podobnie jak w całym powiecie, ilość wszczętych postępowań karnych w naszej gminie, była w roku 2011 podobna do lat poprzednich. W posterunku wszczęto 111 takich postępowań, w ramach których stwierdzono popełnienie 98 przestępstw.

65 z tych postępowń zakończyło się porządzeniem aktów oskarżenia, 5 postępwań skierowano do Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Biskupcu, 2 zawieszono, a w 16 umorzono z powodu niewykrycia sprawcy.

Wykrywalność w roku 2011 wyniosła 71% (w 2010 - 74%). Postepowania karne dotyczyły: kradzieży - 16 przypadków, kradzieży z włamaniem - 7, bójki i pobicia - 2, zniszczenie mienia - 7. Nie odnotowano żadnej kradzieży pojazdu, ani ciężkich przestępstw takich jak rozbój, czy wymuszenie rozbójnicze.

Prowadzono natomiast jedno postępowanie o przestępstwo z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Zostało zakończone skerowaniem aktu oskarżenia do sądu.

W 2011 roku w gminie Bisztynek odnotowano 63 zdarzenia drogowe, a w tym 7 wypadków drogowych (o 2 mniej niż w 2010 roku) i 56 kolizji drogowych (o 5 więcej niż w 2010 r.) Policjanci posterunku zatrzymali 30 kerujących pojazdami w stanie nietrzeźwości (w 2010 - 29) oraz 6 kierujących w stanie po użyciu alkoholu (w 2010 r. - 8).

Działanie prewencyjne

Rok 2011

Rok 2010

Patrole zmotoryzowane

471

454

Patrole piesze

89

97

Obchód rejonu

187

159

Ujawniono wykroczeń

436

376

Nałożpno mandatów karnych

265

240

Udzielono pouczeń

171

136

Spoządzono wniosków o ukaranie

53

74

Nie skieroano wniosków z powodu nn sprawców lub odstąpiono od kierowania wniosku

107

112

Zatrzymano praw jazdy

8

5

Zatrzymano dowodów rejestracyjnych

47

31

Zatrzymano sprawców na gorącym uczynku

25

36

Zatrzymano osób poszukiwanych

13

15

Radnych interesowały zwłaszcza wspominane przez Komendanta Powiatowego policji tzw. ponadnormatywne służby policjantów. Wyjaśnijmy, że chodzi tu o służby pełnione przez policjantów w czasie wolnym, za które płaca samorządy, które chcą take służby zorganizować na swoim terenie. W Bisztynku, ale i w całym powiecie bartoszyckim, nie było w 2011 roku ani jednej takiej służby, bo samorządy nie zdecydowały sie na nie. Koszt ośmiogodzinnej służby jednego policjanta to 120 złotych brutto - wyjaśniał Krzysztof Gąsiorowski.

Sprawozdania zostały przyjęte jednogłośnie przez radnych, a burmistrz Wójcik dziękował i chwalił dotychczasową współpracę z posterunkiem i komendą. - Nic nie stoi na przeszkodzie, aby nasz asp. Czeczko dostał kolejną gwiazdkę w dniu Święta Policji - mówił burmistrz do Komendanta Powiatowego.

W kolejnych punktach porządku obrad sesji radni przyjmowali jednogłośnie i bez pytań sprawozdania z działalności Rady Miejskiej i jej poszczególnych komisji, z działalności w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, z działań dotyczących zrownoważonego rozwoju.

Zastępczyni burmistrza Krystyna Zawistowska przedstawiła też sprawozdanie z działań burmistrza w okresie pomiędzy sesjami. W sprawozdanu tym usłyszeliśmy m.in. że we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy od 1 lutego 2012 r. zatrudniono w ramach prac społeczno-użytecznych 15 osób (2 kobiety 13 mężczyzn) wykonujących prace porządkowe w mieście i gminie. Docelowo ma być ztraudnionych 24 osoby. Burmistrz otrzymał też zapewniene PUP o zabezpieczenu środków finansowych na prace interwencyjne w 2012 roku, które rozpoczną się w okresie późnowiosennym i letnim.

W punkcie dotyczącym interpelacji i zapytań radnych głos zabrał radny Ryszard Zduniuk, który złożył wnioski o uporządkowanie śmietnika przy OKiAL, naprawę zalewanej ustawicznie ulicy prowadzącej do Starego Osiedla oraz wyjasnienie kwestii gazyfikacji miasta, a raczej braku projektu tej gazyfikacji. Złożył też wniosk o wyjaśnienie przebiegu wizyty w Zelenogradsku o zakończeniu której pisała prasa, a wtym o wyjaśnienie kto zapłacił mandat w wysokości 3 tys. złotych, dlaczego pojechały tam i wracały dwa autobusy oraz o podanie kosztów tego wyjadu i wszystkich wyjadów do miasta partnerskiego. Złożył też wniosek o podane do publcznej wiadomości informacji o tym czy zakończył się proces toczący się przed Sądem Okręgowym przeciwko Janowi Wójcikowi, a dotyczący domniemanego wyłudzenia dopłat rolniczych.

Od razu informujemy, że nie mamy informacji o tym, czy burmistrz lub ktokolwiek inny informacji o tych tematach udzielił podczas sesji. Musieliśmy opuścić obrady przed ich zakończeniem, ale się dowiemy :-)

Radny Adamus mówił o złym stanie nawierzchni ulicy Kolejowej oraz pytał dlaczego nie dokonuje się napraw na "Orliku" i dlaczego nie ma tam jeszcze animatora.

Radny Depta wskazał na zły stan drogi biegnącej przez Paluzy, a radna Dominiak wnioskowała o podjęcie działań zmierzających do rozwiązania sytuacji prawnej i zadbania o porządek przy opuszczonym obecnie budynku przy wjeździe na ulicę Słoneczną oraz o to by odpowiednie służby zadbały o porządek przy koszach i ławkach oraz na całej długości ul. Kąpielowej.

Następnie radni wysłuchali dyrektorki Szkoły Podstawowej w Bisztynku Teresy Maciorowskiej uzasadniającej potrzebę zmiany patrona szkoły. Po jej wysłuchaniu, radni przyjęli jednogłośnie uchwałę o nadaniu szkole imienia Ziemi Warmińskij. Uchwała ta obowiązywać będzie od 1 września 2012 roku.

Najbardziej kontrowersyjną uchwałą miała być uchwała likwidująca fundusz sołecki w roku 2013 roku. Ponieważ jednak stanowisko komisji rady było w tej kwestii negatywne, burmistrz zdecydował się na zmianę projektu i głosowanie uchwały wydzielającej z budżetu gminy fundusze sołeckie na rok 2013.

Burmistrz, na wniosek radnego Zduniuka, uzasadniał tę zmianę decyzji. Wyjaśniał, że środki z funduszu (kwota około 200 tys. złotych) miały być w całości przesunięte na zadanie polegające na naprawach dróg gminnych. Ponieważ jednak godzi się z zasadami demokracji, a jego projekt nie znalazł uznania radnych uznał, że należy fundusz sołecki wydzielić z budżetu i nadal przekazywać sołectwom. Podkreślał też, że zachowuje przy tym swe zdanie odrębne. Taką uchwałę radni przyjęli jednogłośnie co zostało nagrodzone brawami przez licznie zebranych sołtysów. Na decyzję burmistrza i rady miała na pewno wpływ zapowiedź znacznej części sołtsów, wyrażona na spotkaniu odbytym kilka dni przed sesją, o złożeniu rezygnacji z tych funkcji, w przypadku podjęcia uchwały o likwidacji funduszu.

I to tyle naszej relacji z XIII sesji Rady Miejskiej. Nektóre informacje, zgodnie z wyżej napisanymi zapewnieniami, uzupełnimu w późniejszym terminie.

03.04.2012 r. - Oto - zgodnie z obietnicą - fragmenty protokołu z XIII sesji dotyczące odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Informacje te publikujemy dopiero teraz, gdyż relacje radnych z tej części sesji były sprzeczne ze sobą, a uzyskanie protokołu było możliwe dopiero po jego sporządzeniu i złożeniu formalnego wniosku o jego udostępnienie. Odpisy, które prezentujemy niżej nie są "prawomocne". Protokół zostanie przyjęty (albo nie zostanie przyjęty) na kolejnej sesji RM w Bisztynku.  Andrzej Gabowski - 03.03.2012 r.

Copyright: www.bisztynek24.pl 2012