Aktualności >>> W Bisztynku ma powstać biogazownia >>>

 .: Czy w Bisztynku powstanie biogazownia?

CZY W BISZTYNKU POWSTANIE BIOGAZOWNIA? - KOLEJNE PISMA

Poprzedni materiał >>>

W nasze ręce wpadło kolejne pismo dotyczące ewentualnej budowy biogazowni w Bisztynku. Tym razem jest to postanowienie burmistrza Bisztynka z dnia 07.03.2011 r. Postanowienie to wydano po rozpatrzeniu wniosku spółki Biogaz Bisztynek, ul. Jaśkowa Dolina 9/6 w Gdańsku.

Burmistrz Bisztynka postanawia:

1. nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni rolniczej o mocy 1,0 MW w miejscowości Bisztynek (...)

2. ustalić zakres raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko określony w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, ze zmianami) >>>.

3. określić elementy wymagające szczegółowej analizy aspektów związanych z ochroną powietrza atmosferycznego, ochroną przed hałasem, gospodarką wodno-ściekową, odpadami, hydrogeologią, a także uwzględnieniem wnikliwej analizy możliwych konfliktów społecznych.


W uzasadnieniu postanowienia czytamy m.in.

"Po zapoznaniu się z opinią Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bartoszycach z dnia 31.01.2011 r. i opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 16.02.2011 r. oraz po przeanalizowaniu przedłożonej dokumentacji w przedmiotowej sprawie stwierdzam, że planowane przedsięwzięcie będzie oddziaływało na środowisko, zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji. Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia nie są wystarczające do określenia faktycznego wpływu przedmiotowej inwestycji na środowisko". (...)
(Wytłuszczenia - redakcja)


Przekładając treść postanowienia na język potoczny oznacza ono, iż inwestor zobowiązany będzie do wykonania oceny oddziaływania na środowisko i raportu omawiającego takie oddziaływania. W praktyce, oceny i raporty wykonać będzie musiał specjalistyczny podmiot zewnętrzny, na zlecenie inwestora. Teoretycznie oceny takie i raporty mogą być negatywne dla planowanej inwestycji. Trudno jednak przewidzieć jakie będą w tym przypadku. Niezwykle ważny jednak będzie tu aspekt "możliwych konfliktów społecznych" i "udziału społeczeństwa w ochronie środowiska". Zapraszamy do dalszej dyskusji.

CO SĄDZISZ O POMYŚLE BUDOWY BIOGAZOWNI W BISZTYNKU ?Andrzej Grabowski - 18.03.2011 r.

Copyright: www.bisztynek.strona.pl 2011